SNOW Magazine

Laat wintersporters meer plezier aan hun sport beleven. Wij nemen de lezers mee in de voor hun zo geliefde wereld van de wintersport. Optimaal genieten van de vrijheid en het plezier van het wintersporten, daar gaat het om.

Weerbericht
Snow Magazine maakt gebruik van Cookies ter verbetering van onze website. Maakt u verder gebruik van onze website dan gaat u hiermee akkoord.
17 jul 2024

Algemene abonnementsvoorwaarden

Definities

De Uitgever: Sport76 Media, KvK 61951994, gevestigd te Nederland, 4817 NL Breda, Heerbaan 244a, hierna te noemen de Uitgever.
Wederpartij: De rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met de Uitgever een overeenkomst met betrekking tot een Abonnement sluit.
Abonnement: De overeenkomst waarbij de Uitgever op periodieke basis een medium met informatie tegen een vaste (periodieke) vergoeding verstrekt.

I. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wederpartij wordt door de Uitgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 De Uitgever is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht.Kennisneming wordt geacht plaats te hebben gevonden na toezending door de Uitgever aan Wederpartij. Indien Wederpartij niet instemt met de bekendgemaakte wijzigingen, heeft Wederpartij, in afwijking van art. 3, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.
1.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeen stemt met de strekking van de vernietigde bepaling.
1.4 In het geval de Uitgever niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, verwerkt zij daarmee in geen geval haar recht geheel of ten dele naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen.

II. Het abonnement

2.1 Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de Uitgever.
2.2 Een overeenkomst komt eveneens tot stand na mondelinge bevestiging van de Uitgever.
2.3 De Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnement te weigeren.

III. Verlenging

3.1 Een Abonnement wordt in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode en tegen de op dat moment geldende prijs, tenzij het Abonnement schriftelijk is opgezegd door Wederpartij met een opzegtermijn van 3 maanden.
3.2 De Uitgever kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

IV. Betaling

4.1 De als gevolg van het Abonnement door de Wederpartij verschuldigde bedragen, worden vooraf voldaan. Facturering vindt plaats voorafgaand aan de periode waar deze betrekking op heeft.
4.2 In het tarief voor het Abonnement zijn de verzendkosten binnen Nederland of België verdisconteerd.
4.3 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend, alsmede de wettelijke (handels-)rente tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering.
4.4 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, met een minimum van veertig euro. Indien de Uitgever incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan 15% van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Wederpartij. Over de hiervoor bedoelde kosten is Wederpartij de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan de Uitgever, tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan de Uitgever.
4.5 Wanneer de Wederpartij uit hoofde van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door de Wederpartij verrichte betalingen eerst daarop in mindering gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. De Uitgever heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Uitgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

V. Overdracht

5.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan om rechten en/of plichten die aan een abonnement zijn verbonden over te dragen, tenzij de Uitgever hiertoe haar schriftelijke toestemming verleent.
5.2 De Uitgever kan de rechten en/of verplichtingen die zij aan de overeenkomst ontleent aan een derde overdragen.Voor zover dit de overeenkomst in kwalitatief of kwantitatief opzicht zou veranderen, is de Wederpartij gerechtigd het Abonnement alsdan met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

VI. Intellectueel Eigendom

6.1 Rechten van intellectueel eigendom op door de Uitgever uitgegeven periodieken, bladen, boeken, digitale media etc. berusten bij de Uitgever, tenzij anders weergegeven.
6.2 Gebruik van de door de Uitgever aan de Wederpartij onder de overeenkomst geleverde werken, impliceert een beperkt, niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht, en omvat in geen geval het recht op gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van dat werk. Evenmin impliceert het gebruiksrecht een recht op verveelvoudiging van dat werk, behoudens het bepaalde in de Nederlandse Auteurswet omtrent beperkingen.

VII. Overmacht

7.1 De Uitgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Uitgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Uitgever niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De Uitgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Uitgever haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3 De Uitgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4 Indien de Uitgever ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Uitgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

VIII. Aansprakelijkheid

8.1 Indien de Uitgever aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 De Uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.3 De Uitgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8.4 De aansprakelijkheid van de Uitgever is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

IX. Adreswijzigingen

9.1 Adreswijzigingen dienen tijdig schriftelijk bekend te worden gemaakt aan de Uitgever, en wel op de wijze zoals door de Uitgever bepaald. Deze informatie is op aanvraag bij de Uitgever verkrijgbaar.
9.2 In verband met het doorvoeren van adreswijzigingen in haar administratie, zal de Uitgever tot dertig dagen na het ontvangen van de adreswijziging enkel gebruik kunnen maken van de reeds eerder geregistreerde adresgegevens van Wederpartij.

X. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op de overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
10.2 Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne op te lossen, dan is de rechter in het arrondissement waar de Uitgever is gevestigd bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Terug naar abonneren

Aanvraag losse editie

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws.